Zadaj pytanie on-line

 

 

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach. Podanie adresu e-mail jest równoznaczne z zaakceptowaniem subskrybcji naszej firmy, którą będziemy wysyłać na podany e-mail.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ

I. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin oznacza Regulamin Hurtowni Internetowej znajdującej się na stronie sklep.szwedzio.pl
 2. Sprzedawcą jest Krzysztof Szwed prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: FIRMA PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWA „SZWEDZIO” KRZYSZTOF SZWED, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), posiadający numer REGON 350300099, NIP: 6811005342. z siedzibą w: Biertowice 159, 32-440 Sułkowice, firma jest podatnikiem podatku VAT i za zakupy wystawia paragon lub fakturę VAT .

tel. 12 273 22 74, e-mail: hurt@szwedzio.pl

 1. Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, korzystająca z hurtowni internetowej prowadzonej przez Sprzedawcę, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie., nie będąca konsumentem.
 2. Hurtownia internetowa to serwis, którego właściciel jest Sprzedawca, przez niego prowadzony i zarządzany, służący Klientom do składania Sprzedawcy ofert zakupu wskazanych w serwisie produktów na warunkach cenowych tam określonych. Niniejszy serwis internetowy jest platformą do hurtowych zakupów dla podmiotów prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 3. Do korzystania z Hurtowni internetowej niezbędne jest korzystanie przez Klienta z urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową z dostępem do sieci Internet oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, oraz konta w serwisie Sprzedawcy.

 

II. Rejestracja Klienta

 1. Rejestracja Klienta polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej i aktywacji konta w systemie przez administratora sklepu po weryfikacji danych.
 2. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności danych niezbędnych do logowania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie danych niezbędnych do logowania.
 3. Dokonując rejestracji Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta podczas rejestracji. Sprzedawca uprawniony jest do usunięcia konta założonego w systemie informatycznym Hurtowni internetowej w przypadku gdy podane dane są nieprawdziwe.

III. Dane osobowe.

 1. Podanie następujących danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne lecz niezbędne w celu rejestracji i zawarcia umowy sprzedaży:

a) nazwa firmy, (lub imię i nazwisko)

b) adres poczty elektronicznej,

c) adres siedziby (lub dla osoby fizycznej adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej),

d) adres do wysyłki jeżeli jest inny niż adres wskazany w pkt. III c) Regulaminu ,

e) telefon kontaktowy,

f) numer NIP

 1. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania za pomocą udostępnionych funkcjonalności systemu informatycznego oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli są już zbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Klient oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Sprzedawcę, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Sprzedawcę.
 3. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów w związku z dokonywanymi zamówieniami jest Sprzedawca. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do Klienta.
 4. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych jego dotyczących, które zostały określone w pkt. III.1 Regulaminu.

 

IV. Składanie zamówień i zawarcie umowy sprzedaży.

 1. Złożenie zamówienia polega na wypełnieniu formularza zamówienia dostępnego w systemie informatycznym Hurtowni internetowej.
 2. Przedstawione ceny sprzedaży produktów są wiążące w przypadku skutecznie złożonego zamówienia i obowiązują wyłącznie w przypadku zawarcia umów sprzedaży w Hurtowni internetowej.
 3. Informacje o warunkach dostawy, w tym o sposobie dostawy, kosztach dostawy i terminie (ramach czasowych) dostawy zamówionych produktów znajdują się na stronie internetowej i Klient ma możliwość zapoznania się z nimi przed złożeniem zamówienia. Indywidualny termin dostawy zamówionych produktów zostaje określony w potwierdzeniu przez Sprzedawcę złożonej oferty zakupu.
 4. Cena sprzedaży może zostać obniżona jeżeli Klient wprowadzi przed zakończeniem procesu składania zamówienia posiadany kod promocyjny. Podczas składania zamówienia Klient może wykorzystać kod promocyjny tylko jednokrotnie. Wykorzystanie kodu promocyjnego wyłącza możliwość skorzystania z innych promocji chyba, że co innego wynika z warunków tych promocji.
 5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę złożonej oferty zakupu.
 6. Warunkiem realizacji zamówienia, rozumianej jako wysłanie zamówionych produktów do Klienta, jest zaksięgowanie ceny sprzedaży wraz z kosztami dostawy na rachunku bankowym Sprzedawcy lub otrzymanie przez Sprzedawcę potwierdzenia zapłaty przez podmiot obsługujący płatności elektroniczne chyba, że produkty wysyłane są za pobraniem.
 7. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów wysłanych za pobraniem.

 

V. Wyłączenia.

 1. Wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi sprzedanej rzeczy, co oznacza, że nie znajdują zastosowania do transakcji zawartych zgodnie z niniejszym regulaminem postanowienia Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady.

 

VI. Postępowanie reklamacyjne.

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności zakupionego produktu z umową Klientowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
 2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i zawierać:

a) określenie reklamowanego produktu,

b) określenie stwierdzonych wad, oraz dokumentację fotograficzną

c) żądanie Klienta w związku ze złożoną reklamacją

 1. Jeżeli Klient żąda wymiany produktu na wolny od wad albo odstępuje od zawartej umowy sprzedaży w całości lub w części do pisma reklamacyjnego powinien dołączyć reklamowany produkt.
 2. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji jest dostarczenie jej w formie pisemnej przez Klienta na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. I.2 Regulaminu
 3. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 48 godzin od dostawy zamówionych produktów. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane, a Kupujący traci swoje uprawnienia wynikające z reklamacji.
 4. W przypadku reklamacji uznanej za uzasadnioną Kupującemu przysługuje

a)  Żądanie obniżenia ceny lub

b)  Żądanie wymiany produktu na wolny od wad lub

c)  Prawo do odstąpienia od zawartej umowy w części dotyczącej reklamowanych produktów.

 1. Sprzedawca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. Uprawnienia Kupującego opisane w pkt. VI.6 Regulaminu stają się skuteczne od chwili uznania reklamacji przez Sprzedawcę.

VII. Postanowienia końcowe.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Zmiana Regulaminu wywołuje skutki na przyszłość, w stosunku do nowych zamówień. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia nowego Regulaminu na stronie internetowej Serwis, o czym zostaną poinformowani użytkownicy.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. z późn. zm.).
 3. Zakupy oraz realizacja zamówienia w serwisie Sprzedawcy odbywają się zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.(Dz.U.2013.1422 j.t.).
 4. Sądem wyłącznie właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle zawartej umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Wszelkie opisy i zdjęcia produktów w Hurtowni internetowej mogą stanowić przedmiot praw autorskich a ich dalsze wykorzystywanie jest zabronione bez wcześniejszej zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta, w tym zamieszczanie na stronie internetowej Sprzedawcy, treści o charakterze bezprawnym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia takich treści.

 

Przeczytałem i akceptuję Regulamin sklepu internetowego F.P.H.U. "Szwedzio" Krzysztof Szwed.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe